สถานบริการในเครือข่าย

  • รพ.สต. บ้านทรัพย์-บุญชู
  • รพ.สต. อำเภอลำลูกกา
  • รพ.สต. คูคต
  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา (วัดประยูร)
  • รพ.สต. บ้านลาดสวาย 2
  • สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ         
  • รพ.สต. บึงคำพร้อย หมู่ที่ 11
  • รพ.สต. บึงคำพร้อย หมู่ที่ 13
  • รพ.สต. บึงทองหลาง 2 หมู่ที่ 14
  • รพ.สต. บึงทองหลาง 1 หมู่ที่ 18          
  • รพ.สต. บึงคอไห 2 หมู่ที่ 5    
  • รพ.สต. บึงคอไห 1 หมู่ที่ 9
  • รพ.สต. พืชอุดม