ระบบรับรองคุณภาพโรงพยาบาลลำลูกกา

                  HA คือ เส้นทางแห่งการเรียนรู้ การเรียน รู้เกิดขึ้นมากมายในช่วงของการเตรียมตัวก่อน รับการเยี่ยม สำรวจ คุณค่าทั้งหมดอยู่ที่การเตรียมตัวนั้น การเยี่ยมสำรวจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆอันหนึ่ง เพื่อยืนยันผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาลเครื่องมือที่สำคัญที่สุดของ HA คือการประเมินตนเองซึ่งเป็นทั้งเครื่องมือในการหาโอกาสพัฒนาการวางแผนการบันทึกการติดตามความก้าวหน้าและการสื่อสารกับผู้เยี่ยมสำรวจถ้าไม่เข้าใจเป้าหมายและเนื้อหาของการประเมินตนเองแล้ว ยากที่จะบรรลุHAได้คุณภาพของงานเกิดจากสองส่วนส่วนแรกคือการปฏิบัติงานปกติอย่างมีคุณภาพส่วนที่2คือความพยายามในการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งสองส่วนนี้ควรได้รับความสำคัญและแบ่งเวลาให้สมดุลการสร้างระบบคุณภาพไม่ได้อยู่บนกระดาษ แต่อยู่ที่การกระทำระบบบางอย่างต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรระบบบางอย่างเป็นวัฒนธรรมเป็นการปฏิบัติโดยอัตโนมัติด้วยความเคยชินการเดินทางไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพจะต้องเป็นตัวของตัวเองใช้ข้อกำหนดในมาตรฐานเพื่อการกระตุ้นให้เห็นโอกาสพัฒนาและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

               การดูตัวอย่างของโรงพยาบาลอื่นหรือการศึกษาแนวทางที่ พรพ. เสนอไว้ เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อให้เกิด ความเข้าใจ แต่เมื่อถึงเวลาต้องกล้าที่จะคิดต่าง ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ขณะที่คงไว้ซึ่งหลักการและเป้าหมายของ ข้อกำหนดใน มาตรฐานการทำHA มีกติกาเพียงสองข้อเท่านั้นที่ต้องปฏิบัติตาม คือการเน้นผู้ป่วยศูนย์กลาง และการทำงานเป็นสหวิชาชีพ หากสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อตอบสนองกติกา สองข้อนี้ได้ ย่อมนำไปสู่การสร้างระบบประกันสุขภาพ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระบบบริหารความาเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่วลีที่เป็นนามธรรมดังที่เข้าใจ ที่จริงเราสามารถนิยามมันได้และใช้สื่อสารกับ บุคลากรของโรงพยาบาลให้เข้าใจตรงกัน การเน้นผู้ ป่วยเป็นศูนย์กลางหากแปลตามตัวอักษร คือเอา ผู้ป่วยตั้งไว้ที่ ี่ตรงกลาง,แล้ว บุคคลากรทุกวิชาชีพเดินรอบๆ ตัวผู้ป่วย,เสมือนหนึ่งดาวเคราะห์ทั้งหมดโคจรรอบ ดวงอาทิตย์ อย่างนั้นด้วยวิธีเช่นนี้ หากเกิดปัญหา ในการดูแลผู้ป่วยเมื่อใด สิ่งที่ควรทำ มิใช่มิใช่ผู้บริหารหรือหน่วยงานเดียวตัดสินใจแก้ปัญหา แต่ควรนำกรณีปัญหาไว้ตรงกลาง แล้วทีมสหวิชาชีพร่วมมือกันพิจารณาปัญหาการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหากแปลตามตัวอักษร คือการดูแลผูป่วยโดยมีการสอบ ถามความต้องการของผู้ป่วยการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการพิทักสิทธิ ความเชื่อ และศักดิ์สรีของความเป็น มนุษย์ให้กับผู้ป่วย,ซึ่งทุกถ้อยคำนี้ล้วนมิใช่นามธรรมสามารถนิยามได้ทั้งสิ้นความต้องการของผู้ป่วยการสอบถามความต้องการของผู้ป่วยมักถูกแปลความผิด โดยมุ่งเน้นไปที่การสอบถาม ความพึงพอใจ การต้อนรับ การบริการอย่างรวดเร็ว แม้ว่าทั้งสามประการนี้จะเป็นเรื่อง สำคัญ แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการสร้างระบบบริหาร ผู้ป่วยที่ตอบสนองความต้องการทาง คลินิกอย่างเหมาะสม การมุ่งเน้นที่รอยยิ้มและความรวดเร็วแต่เพียงด้านเดียว เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บุคลากรที่รักและดูแลผู้ป่วยดีอยู่แล้ว ถอยห่างออกไปความต้องการของผู้ป่วยที่พื้นฐาน มากที่สุดคือ อาการสำคัญน่วยงานของเราได้สอบถาม และบันทึกอาการสำคัญของผู้ป่วยครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้สื่อสารกับหน่วยงานอื่นหรือ ยัง? จะเห็นว่าการปรับปรุงเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียว งานคุณภาพก็รุดหน้าไปอย่างมากมายแล้ว หากหน่วยงานสามารถ สอบถามประวัติปัจจุบัน ประวัติเรื่องส่วนตัว ประวัติอดีต ประวัติการแพ้ยา ผลการตรวจร่างกาย ผการตรวจค้น และการบันทึก เปลี่ยนแปลง ที่มีคุณสมบัติสื่อสารข้ามวิชาชีพเอาไว้ด้วย ย่อมทำให้งานคุณภาพรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดผู้ป่วยแสดงความต้องได้จำกัด เขาอาจจะบอกได้เพียงอาการสำคัญและความต้องการ ที่ไม่วางอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ จึงเป็นภารกิจของบุคลากรที่จะรอบรู้ความต้องการทางคลินิกของผู้ป่วยรวมทั้งในสิ่งที่ผู้ป่วยไม่สามารถเรียกร้องได้ด้วยตนเอง ยกตัวอย่าง เช่น โรงพยาบาลควรมีเวชระเบียนที่สมบูรณ์มากพอที่จะใช้ดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยควรที่จะได้รับการดูแลจากวิชาชีพพิเศษบางสาขา ผู้ป่วยควรได้รับการตรวจค้นที่จำเป็นและไม่มากเกินไป เป็นต้น