คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
 
สายด่วนโควิด - 19 ปทุมธานี

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงดิจิทัล

HDC ปทุมธานี

กรมควบคุมโรค

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์