ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลลำลูกกา

โรงพยาบาลลำลูกกา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ประจำอำเภอลำลูกกา ที่ตั้ง เลขที่ 46 หมู่ 9 ตำบลลำไทร  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนทั่วไป โดยมีคุณพ่อวัดพระวิสุทธิวงส์ เป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธา พ.ศ. 2507 สร้างสถานีอนามัยชั้น 1 โดยได้รับเงินบริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ จากบริษัท ทำนาลำไทร จำกัด และได้รับบริจาคในการก่อสร้างจากมูลนิธิอุดหนุนพระวิสุทธิวงส์และเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2510

พ.ศ.2517 ยกฐานะเป็น "ศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบท"

พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็น "ศูนย์การแพทย์และอนามัยชั้น 1"

พ.ศ.2522 ยกฐานะเป็น "โรงพยาบาลลำลูกกา"   มีขนาด 5 เตียง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 โรงพยาบาลลำลูกกา ซึ่งมีจำนวนเตียงรับผู้ป่วยเพียง 5 เตียง ไม่เพียงพอที่จะให้บริการแก่ผู้ป่วยได้  มูลนิธิอุดหนุน พระวิสุทธิวงส์ร่วมกับศูนย์สังฆมณฑล กรุงเทพฯ ได้ประสานงานเพื่อขอรับบริจาคที่ดินเพิ่มเติมจาก  บริษัท ทำนาลำไทร จำกัด อีก 19 ไร่ 1 งาน 40 วา รวมกับที่ดินเดิมเป็น 25 ไร่ และร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้รับบริจาคเงิน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 10 เตียง (ปัจจุบัน ชื่ออาคาร อุทัย – สุวกุล ลิ้มเจริญ) ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเสร็จและเปิดให้บริการวันที่  5 พฤษภาคม 2532  

อาคารผู้ป่วยนอก – ผู้ป่วยใน  30 เตียง ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2539 แล้วเสร็จในปี 2540 แล้วเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ(โรงพยาบาลลำลูกกา 30 เตียง)  ตั้งแต่วันที 5 กุมภาพันธ์ 2541 จนถึงปัจจุบันและถือเป็นวันทำบุญประจำปี ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

โรงพยาบาลลำลูกกา ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ แม้จะมีขีดจำกัด ด้านความสามารถอันเนื่องมาจากปัญหา การขาดแคลนห้องทำงาน และทรัพยากรอื่นๆ เช่น ครุภัณฑ์การแพทย์ ที่จำเป็นในการให้บริการ ผู้ป่วยอยู่บ้างก็ตาม โรงพยาบาลก็มิ ได้ย่อท้อ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักย ภาพ และขีดความสามารถในการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มารับบริการได้อย่างเต็ม ความสามารถ เพื่อประโยชน์และความมีสุขภาพดีของประชาชนเป็นสำคัญ