ผู้อำนวยการ

พญ. วรยา  โบสุวรรณ 

นายแพทย์ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา

โทร.02-563-1080
 
ทำเนียบผู้บริหาร

  • ปี 2510 นพ. ปราโมทย์ รักชีพ
  • ปี 2519 นพ. บุญเธียร เจริญจิตไพศาล
  • ปี 2520 นพ. จำลอง ภิรักษ์พันธุ์
  • ปี 2522 นพ. วิญญู วินัยวัฒน์
  • ปี 2523 นพ. ชาตรี รังสีจำรัส
  • ปี 2525 นพ. วินัย เภตรานุวัฒน์
  • ปี 2526 นพ. สุรัตน์ สุขประเสริฐ
  • ปี 2529 นพ. สมชาย ลาภเจริญ
  • ปี 2530 นพ. มติ ดุรงค์ฤทธิ์ชัย
  • ปี 2531 นพ. เกรียงศักดิ์ มุกดีพร้อม
  • ปี 2532 นพ. วิบูลย์ วิภาสวัชระโยธิน
  • ปี 2533 นพ. กวี วิรุฬห์ศรี
  • ปี 2534 นพ. วิรัช สุธีพุฒิกานต์
  • ปี 2538 ทพญ. มาลี วันทนาศิริ
  • ปี 2539 นพ. นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
  • ปี 2540 นพ. พงศธร สิริภาณุพงศ์
  • ปี 2541 นพ. แสงชัย ธีรปกรณ์
  • ปี 2542 นพ. เกรียงศักดิ์ มุกดีพร้อม
  • ปี 2543 นพ. ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล
  • ปี 2545 นพ. นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
  • ปี 2564 นพ. นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส
  • ปัจจุบัน พญ. วรยา  โบสุวรรณ นายแพทย์ชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำลูกกา